فراموشی کلمه عبور
{{ _.head(errors.mobile) }}
تغییر شماره موبایل
{{ _.head(errors.forget_password_token) }}
{{ _.head(errors.password) }}
{{ _.head(errors.password_confirmation) }}